عنوان علامت گذاری با نویسه های خاص

قرار دادن کاراکترهای خاص در عنوان باید بدون اثر سوء بر روی طرح و یا قابلیت داشته باشد.

مشخص شده است که نویسه های خاص در عنوان پست با کوچک شدن JavaScript ، خصوصاً در سرپرست هنگام ویرایش خود پست ، مشکلاتی را ایجاد می کنند (به عنوان مثال مسائل مربوط به متاباکس ، بارگذاری رسانه و غیره).

تست های کاراکتر لاتین

این یک آزمون برای دیدن اگر فونت مورد استفاده در این موضوع حمایت از شخصیت های پایه لاتین است.

!#$%&()*
+,./01234
56789:;>=<
?@ABCDEFGH
IJKLMNOPQR
STUVWXYZ[\
]^_`abcdef
ghijklmnop
qrstuvwxyz
{|}~